Phụ lục 09 - Quy định lấy hàng, giao hàng, trả hàng, thu hồi dành cho đơn vị vận chuyển

Trở lại

I. QUY ĐỊNH LẤY / NHẬN HÀNG

1. Nhà Vận Chuyển thực hiện nhận hàng sau khi đơn hàng đã có trên hệ thống (thông qua API);
2. Nhà Vận Chuyển chỉ nhận hàng tại Người Gửi khi trên kiện hàng có dán nhãn (bill) của SenDo;
3. Nhân viên nhận hàng phải có đồng phục hoặc thẻ nhân viên của Nhà Vận Chuyển;
4. Nhân viên nhận hàng phải cung cấp Phiếu Xác Nhận Đã Nhận Hàng cho Người Gửi sau khi nhận hàng thành công (thể hiện thông tin đơn hàng đã nhận);
5. Người Gửi không bàn giao hàng cho Nhà Vận Chuyển nếu Nhân viên Nhận hàng không cung cấp Phiếu Xác Nhận Đã Nhận Hàng;
6. Nhà Vận Chuyển nhận hàng theo nguyên tắc “Nguyên đai – Nguyên kiện” (Kiện hàng được đóng bởi Người Gửi, Nhà Vận Chuyển nhận kiện hàng nguyên vẹn - bên ngoài kiện hàng không có dấu hiệu đã mở, ướt, hư hỏng);
7. Khi nhận thấy đơn hàng sai khối lượng và kích thước so với thông tin Sendo gửi, Nhà Vận Chuyển ghi nhận thông tin khối lượng, kích thước đúng (có sự xác nhận của Người Gửi) và gửi lại thông tin đó cho Đầu mối của Sendo;
8. Một đơn hàng chỉ tương ứng với 01 (một) kiện hàng.
9. Quy định số lần lấy hàng cho một đơn hàng:
- Tối thiểu 01 lần trong 01 ngày;
- Tối đa 03 (ba) lần và 02 (hai) ngày liên tiếp;
- Sau 03 lần lấy không thành công, Nhà Vận Chuyển cập nhật Hủy (Lấy Hàng không thành công) qua API;

10. Đối với đơn hàng Người gửi tự mang ra điểm gửi (bưu cục), Nhà vận chuyển sẽ nhận hàng trong 24 giờ, sau 24 giờ Nhà vận chuyển cập nhật Hủy (Nhận tại tại điềm gửi không thành công) qua API.


II- QUY ĐỊNH GIAO HÀNG

1. Số lần giao hàng: Tối thiểu 01 (một) lần, tối đa 03 (ba) lần
2. Giao hàng đến tay Người Nhận:

 • Nhà Vận Chuyển phải liên hệ hoặc thông báo cho Người Nhận trước khi tiến hành giao hàng;
 • Nhà Vận Chuyển giao đến địa chỉ Người Nhận đã được Sendo chỉ định;
 • Nhà Vận Chuyển sẽ thực hiên cho xem hoặc không cho xem hàng theo yêu cầu của Sendo trên hệ thống Nhà Vận Chuyển (Trường: Ghi chú giao hàng)
 • Nhà Vận Chuyển Đồng ý cho Người Nhận hẹn lại thời gian giao hàng tối đa 05 (năm) ngày kể từ ngày giao hàng đầu tiên.
 • Khi giao hàng thành công cho Người Nhận:

- Đối với đơn hàng CÓ thu hộ (COD): cần có chữ ký Người Nhận, ghi rõ họ tên;
- Đối với đơn hàng KHÔNG thu hộ (No COD): Có chữ ký Người Nhận, ghi rõ họ tên và chứng từ (nếu Người Nhận đồng ý): Chứng minh nhân dân, Hộ Chiếu,... để xác minh Người Nhận (trong trường
hợp cần thiết).

3. Trường hợp Người Nhận từ chối nhận sau khi Xem Hàng: Nhà Vận Chuyển (Nhân viên Giao Hàng) lập “Biên Bản Từ Chối Nhận Hàng” thể hiện ít nhất các thông tin:

 • Mã Đơn Hàng;
 • Lý do từ chối nhận;
 • Thông tin của kiện hàng đã bị khui, bao gồm: tình trạng thùng carton bên ngoài, tình trạng hộp sản xuất của sản phẩm, tình trạng đóng gói của sản phẩm, tình trạng sản phẩm, Số lượng sản phẩm, thông tin khác (nếu cần);
 • Số lượng: ít nhất 02 bản (01 bản Nhà Vận Chuyển lưu để đối chiếu – nếu cần; 01bản đính kèm theo kiện hàng để trả lại Người Gửi);
 • Xác nhận của Người Nhận (Chữ ký);

III- QUY ĐỊNH CHUYỂN HOÀN (Đơn hàng giao không thành công)


1. Đơn hàng được mặc định trả về địa chỉ Lấy Hàng nếu Sendo/ Người Gửi không có yêu cầu nhận hàng Trả tại Bưu Cục Gửi
2. Số lần Trả hàng: tối đa 03 (ba) lần;
3. Trong trường hợp đã trả 03 (ba) lần không thành công, Nhà Vận Chuyển gửi thông tin chi tiết về Đầu mối liên hệ của Sendo, Sendo sẽ phối hợp với các phòng ban để phản hồi hướng xử lý trong vòng 02 ngày – chậm nhất 07 ngày;
4. Tất cả các kiện hàng bị Người Nhận từ chối nhân sau khi xem hàng đều phải có “Biên bản từ chối nhận hàng”
5. Đối với các đơn hàng không còn nguyên vẹn như ban đầu và có khiệu nại từ Người Gửi, khi trả hàng, Nhà Vận Chuyển lập Biên Bản Trả Hàng thể hiện ít nhất các thông tin:

 • Mã đơn hàng
 • Tình trạng hộp hàng bên ngoài;
 • Tình trạng hộp nhà sản xuất
 • Tình trạng đóng gói của sản phẩm
 • Tình trạng sản phẩm của kiên hàng (bảo gồm sản phẩn còn nguyên, sản phẩm bị hư hai)
 • Số lượng sản phẩm ((bảo gồm sản phẩn còn nguyên, sản phẩm bị hư hai)
 • Thông tin khác (nếu có liên quan đến Hàng hóa bị hư hại)
 • Xác nhân của Người Gửi (Chữ ký)
   Số lượng: ít nhất 02 bản (01 bản Nhà Vận Chuyển lưu để đối chiếu – nếu cần; 01bản Người Gửi giữ để gửi về Sendo)

IV- QUY ĐỊNH TRẢ HÀNG (ĐƠN HÀNG THU HỒI)


1. Nhà Vận Chuyển nhận yêu cầu Trả hàng qua API thể hiện đầy đủ các thông tin của Người Mua (Tên, Địa Chỉ, Số điện thoại) và Sản Phẩm Trả (Tên sản phẩm, Số lượng, tình trạng sản phẩm, hình ảnh);
2. Nhà Vận Chuyển đến Người Mua lấy hàng theo “Quy định lấy hàng” có thực hiện Đồng Kiểm (Đối chiếu sản phẩm thực tế với thông tin Sản phẩm được Sendo gửi qua API);
3. Nhà Vận Chuyển gửi ‘biên bản đồng kiểm’ đã lập với người mua về Sendo qua API hoặc Email (Nếu chưa có API);
4. Nhà Vận Chuyển thực hiện Trả hàng về Người Bán theo ‘Quy định chuyển hoàn’ (không bao gồm Điều 4).

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà A, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số ĐKKD: 0312776486